http://anh.im/image/PAr
link ảnh mình chụp lỗi .ai giúp với . thể kết nối đến fc đk