Máy mình up win 10 bị treo logo. Cho mình hỏi có thể đến chỗ nào nhờ hỗ trợ up lại được a?