các bạn cho mình hỏi cách tắt tiên đoán của bàn phím trên W10 ở đâu vậy. nó cứ nhảy tiên đoán ức chế lắm