Đại hội Đảng là 1 sự kiện vô cùng quan yếu diễn ra vào những nhiệm kỳ trong năm để tổng kết lại những vấn đề dẫn đến được cũng như chưa làm được song song định hướng đề ra kế hoạch phát triển trong...