Những sản phẩm lợi thế sẽ được ưu tiên phát triển. Nghiên cứu cơ bản cũng thực hiện để chuẩn bị nguồn nhân lực.

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Kế hoạch phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) ở...